ห้องพักที่สะอาด ครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก
ราคาห้องพัก
- ราคา690เป็นห้องนอนเตียง5ฟุต
- ราคา790เตียง 6 ฟุต
จำกัดจำนวนคนพักไม่เกิน2ท่าน ถ้าเกินคิดท่านละ100 บาท